דוח ועדת המומחים לנושא למידה רגשית־חברתית - תקציר ועיקרי ההמלצות
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

דוח ועדת המומחים לנושא למידה רגשית־חברתית - תקציר ועיקרי ההמלצות

דוח ועדת המומחים לנושא למידה רגשית־חברתית - תקציר ועיקרי ההמלצות

שם העורך: ד"ר טלי פרידמן
שנת הפרסום: 2020 - תש"ף
בעשורים האחרונים חלה עלייה דרמטית ברחבי העולם בעיסוק בלמידה רגשית־חברתית. בבסיס מגמה זו ניצבת ההכרה בצורך להרחיב את יעדי החינוך ולהתייחס למרכיבים רבים ומגוונים ובהם ידע, מיומנויות בתחומי חיים שונים, כישורים רגשיים וחברתיים, תפיסות עצמי חיוביות, מוטיבציה וכן ערכים ועמדות.
בדומה למגמות בעולם, גם בישראל נעשים מהלכים לבחינה ולקידום של הנושא במערכת החינוך.  כחלק ממהלכים אלו פנה משרד החינוך אל האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בבקשה להקים ועדת מומחים שתִלמד את הסוגיות הכרוכות בלמידה רגשית־חברתית ותנסח המלצות למדיניות ולעקרונות פעולה.  
לאחר השלמת שיפוט העמיתים ותהליך ההפקה צפוי הדוח המלא להתפרסם ביוני 2020. המסמך שלהלן מסכם בקצרה את הנושאים העיקריים הנידונים בדוח, את מסקנות הוועדה ועיקרי המלצותיה.  
 
מבנה התקציר:
  1. המשגה של למידה רגשית־חברתית והצבעה על הדגשים הנובעים ממנה לגבי שלושה מרחבים מרכזיים: המרחב התוך־אישי, המרחב הבין־אישי והמרחב האזרחי. 
  2. הצגת עקרונות־העל העומדים בבסיס המלצות הוועדה וחוצים את כל הנושאים בדוח.
  3. סקירה של אפיקים לטיפוח ולהטמעה של למידה רגשית־חברתית: דרך החיים בבית הספר, כולל הסביבה הלימודית־חברתית בכיתה ובבית הספר; שילוב בתחומי הדעת; שיעור ייעודי ותוכניות התערבות מובנות. 
  4. התייחסות לתנאים תומכים מרכזיים: תהליכי מיון, הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים; שיתוף של הורים במהלך; פיתוח ושימוש בכלים לניטור, להערכה ולמדידה; וקידום תהליכי הטמעה המשתפים את בתי ספר בפיתוח וביישום.

contents