יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - סוגיות פילוסופיות
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

סוגיות פילוסופיות

סוגיות פילוסופיות

חלק זה עוסק בקשיים שבחינוך לערכים ובפתרונות פדגוגיים לקשיים אלו. שאלות עיקריות בחלק זה הן: מהם ערכים וכיצד נמנעים מאינדוקטרינציה (כפייה) בחינוך לערכים.

 
המושב כלל הרצאות של פרופ' חנן אלכסנדר,פרופ' זהבית גרוס, ד"ר מיה בניש־וייסמן וד"ר נירית טופול. בחלקו השני התקיימה פעילות שולחנות עגולים בהובלת ד"ר מיה בניש־וייסמן בנושא – לאלו ערכים יש לחנך בבתי הספר?
 
 
 
הספר עוסק בפילוסופיה של החינוך, מנתח את אופיו ואת מהותו של התהליך החינוכי בחברות ליברליות פלורליסטיות ומציג את התפיסה המקורית בדבר פדגוגיה של השונות. תפיסה זו מאפשרת לגשר על הפערים שבין חינוך דתי למודרניות ויוצרת גישה חדשה אשר תומכת בחינוך מוסרי ודתי לצד חשיבה ליברלית ופתוחה, שבה התלמיד רשאי לעצב את דרכו באופן אוטונומי. הספר מציע שילוב חדשני בין ליברליזם ולימודי דת ומוסר, אשר משלימים זה את זה.
   
 

ספר ותיק זה עוסק במהפכת החשיבה הביקורתית בחינוך ומציג המשגה של תפקיד המורה כמי שמעודד את התלמידים לחשוב חשיבה ביקורתית ולהפעיל שיקול דעת. בדרך זו אפשר גם להימנע מאינדוקטרינציה בחינוך – שהרי כל תלמיד ותלמידה הם בעלי יכולות אינטלקטואליות המאפשרות להם לפעול ולגבש תפיסת עולם המבוססת על ההיגיון (reason) ולא על המונח החד־משמעי הוכחה (evidence). 

 
 
הספר עוסק בשאלות על ליבת החינוך. מחבר הספר מציע את המושג "ערכיות", שהוא מעין נקודה ארכימדית שמחוץ לערכים, מפתח המאפשר לדון בערכים אגב שקילת ערכו של כל ערך ואופני מימושו במצבים חברתיים שונים. גישה זו של "ערכיות" עולה בקנה אחד עם תפיסתו של ג'ון דיואי, הומניסט פרגמטיסט שסבר כי האידיאל המנחה בחינוך לערכים הוא צמיחה אנושית הכוללת התפתחות ורווחה לפרט ודמוקרטיה משגשגת לחברה.

 
  • אלוני, נ', מרגלית, א', גן, ד', גל, א', אסף, נ', סגל, ט', בר יוסף־פז, נ', אלקחר, א', ברקוביץ', מ', לב, נ' (2019). אקו הומניזם עכשיו כדי שיהיה מחר. סמינר הקיבוצים: המרכז למחקר ויישום קיימות בחינוך.
    ניתן לקרוא גם תקציר של המסמך.
 
המסמך מציע ערכים שיש לחנך אליהם ואינם בגבולות הקונצנזוס. זהו חינוך ערכי שמבקש להתמודד עם הבעיות ועם האתגרים הממשיים של האנושות בעת הזאת – משבר אקולוגי, משבר דמוקרטי והעמקת הפערים החברתיים. המסמך מבקש לעודד בתי ספר לקדם חינוך ערכי ברוח זו. 
 

 

הקוד האתי הכלל־אוניברסיטאי שניסח פרופ' אסא כשר לבקשתו של שר החינוך נפתלי בנט היה מסמך רחב ומקיף יותר מזה שהתקבל לבסוף על ידי המל"ג. קוד זה עוסק בתפקיד המרצה וביחסיו עם התלמידים, ובכך גם בגבולות חופש הביטוי ובשמירה על החופש האקדמי ועל הדמוקרטיה. הקוד האתי הכלל־אוניברסיטאי והקוד האתי של אוניברסיטת חיפה מנסים לאזן בין החשש שמרצים ישפיעו על התפיסה הפוליטית־חברתית של הסטודנטים לבין החשש שמרצים לא יוכלו להתבטא באופן חופשי.

 

  • ברנדס, ע' ויששכר ר' (עורכות). (.(2013 חינוך לערכים בעולם משתנה – אסופת ניירות דעה שהזמינה הוועדה לנושא מחקר מתווה דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש. ירושלים: היזמה למחקר יישומי בחינוך.

 

אסופת המאמרים עוסקת בחינוך ערכי בנושאים כגון ערכֵי מערכת החינוך, החינוך לשוויון מגדרי ולאומי בישראל, חינוך לפיתוח עצמי, חינוך ערכי ומקצועות לימוד שונים, החינוך הערכי בחינוך הבלתי פורמלי וחינוך בישראל בעוד כ-20 שנה. האסופה פורסמה בעקבות פעילות ועדת המומחים להתאמת מערכת החינוך בישראל למאה ה-21.

 

 

המאמר בוחן במבט השוואתי את מקום המשפט בקידום השוויון והאינטגרציה בחינוך בישראל. נמצא שישנה אינטגרציה בחינוך, אך החקיקה היא מעטה ומקרית. ישנה פסיקה רבה יחסית המושפעת מהיעדר חקיקה מקיפה, יחד עם כיוונים נאו־ליברלים ויחס חשדני לחינוך דתי. בחברה נאו־ליברלית המטרה של חינוך איכותי לרבים אינה מתממשת והמשפט לא מסוגל להציב את הדילמה האמיתית בפני המבקשים את עזרתו: כאשר אדם דואג לעצמו לחינוך איכותי הדבר בא על חשבון האינטגרציה וקידום השוויון.

 

 

החינוך לערכים יוצר טוב משותף; טוב שחותרים אליו יחד כלל המשתתפים במלאכת החינוך, והוא הבסיס לקיומה של חברה מתוקנת ויציבה. חינוך לערכים עוסק בשאלה מה מניע אנשים לבחור בדפוס התנהגות מסוים. הסקירה מציגה טיפולוגיה של ארבע תפיסות מרכזיות בתחום החינוך לערכים: תפיסה לאומית – הדוגלת בחינוך לערכים פטריוטיים; תפיסה רב־תרבותית – המחנכת לערכים פלורליסטיים; תפיסה מבוזרת – המחנכת לערכים גלובליים; ותפיסה התנהגותית – המחנכת לערכים חברתיים.

 

סקירה זו תציג את האתגרים המרכזיים במדידה ובהערכה של תוכניות לאומיות המקדמות ערכים ומחנכות אליהם. הסקירה תורכב משני חלקים מרכזיים: חלקה הראשון יכלול סקירת ספרות, יציג את האתגרים המרכזיים (פילוסופיים, אתיים ועוד) שבמדידה ובהערכה של חינוך לערכים וידון בהם. חלקה השני יציג את האתגרים והמורכבות שבמדידה ובהערכה של כמה תוכניות לאומיות המחנכות לערכים. העבודה תתבסס על חיפוש מקורות ספרות רלוונטיים והצגת דוגמאות מתוך תוכניות הערכה ומדידה מרכזיות בעולם בתחום החינוך לערכים.