English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?

 פרסומים הם תוצרים שעברו שיפוט עמיתים, חומרי רקע מונגשים בשם המחברים ובאחריותם
ועדת מומחים בראשותו של פרופסור (אמריטוס) חנוך גוטפרוינד מהאוניברסיטה העברית בירושלים הוקמה במענה לפניית משרד החינוך, במטרה ללמוד את הנושא מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה? הוועדה החלה את עבודתה באפריל 2010, ובאפריל 2012 פרסמה מסמך המסכם את עבודתה.

החינוך המתמטי, שהוא כלי יישומי בסיסי ותחום תרבות בפני עצמו, נתפש כמרכיב יסודי באיכות החינוך שמדינה מספקת לאזרחיה. מחקרים שנערכו בעשור האחרון הצביעו על כך שיותר מגורמים אחרים בחינוך – בית הספר או תכנית הלימודים למשל – המורה הוא הגורם המשפיע ביותר על הישגי התלמידים.

הנהגת משרד החינוך מעוניינת בקידום החינוך המתמטי, ולכן פנתה אל האקדמיה בבקשה שהיזמה תקים ועדת מומחים שתבחן מהו הידע הדרוש למורי המתמטיקה בחינוך העל-יסודי. קרן יד הנדיב תמכה אף היא בהתקשרות משרד החינוך עם האקדמיה למטרה זו. הוועדה התעדכנה במצב המחקר המדעי בַּנושא בארץ ובעולם, למדה מניסיונם של אנשי המקצוע בתחום, ניתחה את מרכיבי הידע השונים ואת מידת נחיצותם, סיכמה את מסקנותיה, והמליצה על מדיניות שעשויה לשפר את הישגי התלמידים.

ועדת המומחים, בראשות פרופ' גוטפרוינד, כללה חוקרים מתחומים שונים וכן מורים למתמטיקה. חברי הוועדה פעלו במסגרתה בהתנדבות. הוועדה התכנסה לישיבתה הראשונה באביב תש"ע (2010). במהלך עבודתה הזמינה הוועדה סקירות מדעיות, קיימה ימי עיון פתוחים לציבור, וניסחה מסמך מסכם על דעת כל חבריה. לאחר שעבר שיפוט עמיתים, נמסר המסמך להנהלת משרד החינוך והונגש לציבור באתר היזמה באביב תשע"ב (אפריל 2012).
 
 

 
חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר