English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן

בקרב חוקרים ומקבלי החלטות בישראל  גובר בשנים האחרונות  העניין בחיזוק תכנונה וניטורה של המדיניות ציבורית  על ידי שימוש עקבי במידע, בנתונים ובידע מחקרי. אחד הכיוונים שעדיין דורשים ליבון וקידום הוא שילוב של סקרי אורך בישראל. באמצעות סקרי אורך (מעקב אחרי יחידים לאורך זמן) אפשר להפיק מסקנות על תרומה של מגוון מרכיבים בחיי הפרט לאורך שלבי גיל שונים, וכן לקבל תמונה של חברה והשתנותה לאורך שנים. שני ההיבטים הללו יחד חשובים ליידוע של תכנון מדיניות חברתית וחינוכית ולניטור תוצאותיה.

היזמה למחקר יישומי בחינוך, בתמיכת יד הנדיב ובעידודה, הקימה צוות מומחים שיוביל תהליך למידה של מומחים ובעלי עניין על מנת לממש שתי מטרות:
1.   לימוד וליבון לאורך זמן של הדרכים לקדם שימוש עקבי ומקצועי בנתונים מגוונים לשם שיפור התהליך של קבלת החלטות בתחום החינוך – סקרי אורך כמקרה בוחן
2.  יצירת הזדמנות לבעלי עניין ללמוד ביחד כדי שהמשך העשייה יהיה מושכל ומבוסס על היכרות עם האפשרויות, עם העשייה ועם תכניות קיימות במגוון תחומים רלוונטיים.
 
המהלך הלימודי יכנס עוסקים במלאכה וגורמים המעוניינים בנושאים אלה, במיוחד בתחום החינוך, לדיון שיתבסס על סקירות של ספרות מדעית ושל דוגמאות מהעולם. במפגשים תידון, בין היתר,  התועלת שעשויה לצמוח משילוב נתונים על הישגי מורים ותלמידים ‒ במערך רחב יותר של נתונים חברתיים, כלכליים, בריאותיים ואחרים. סקרי אורך ככלי מתודולוגי יהוו מקרה בוחן מרכזי לדיון זה.

סקרי אורך מצריכים התמודדות עם שני אתגרים מרכזיים. האתגר הראשון הוא חיבור ותכלול בין מאגרי מידע. אתגר שני הוא סוגיית ההגנה על הפרטיות והצורך להסדיר שיתוף בטוח בנתונים באופן שלא ייעשה בהם שימוש לרעה. יש לא מעט מדינות מערביות שאפשר ללמוד מהן כיצד ניתן להפיק תועלת מסקרי אורך וכיצד להתמודד עם הקשיים והאתגרים הכרוכים בהם. הטכנולוגיה, שהולכת ומשתכללת, כבר משחקת תפקיד חשוב בהקשר זה, וניתן לציין למשל את סקרי האורך הייעודיים לחינוך,EPPE  שלאור הצלחתם הורחבו ל- EPPSE,  את סקרי האורך שנערכו במרכז CLS בבריטניה, או את הNational  Education Longitudinal Study of 1988 NELS88)) שנעשו בארצות הברית.

 לפרטים נוספים: עודד בושריאן, מרכז הפעילות, דוא"ל: oded.education@academy.ac.il


 

 

 

 

 

 
חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר