English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


חינוך בגיל הרך (גן-ג')

בשיחות של ועדת ההיגוי עם בכירים במשרד החינוך הודגשה חשיבותו של החינוך בגיל הרך. היזמה בחרה לפעול בתחום זה משתי סיבות: א) בתחום זה מתקיים בארץ שילוב חשוב בין יכולת מחקרית ובין יכולת מעשית גבוהה ב) מחקר ענֵף מתנהל בסוגיה זו בעולם כולו.
מאז כינון היזמה פעלו בתחום זה כמה ועדות מומחים:

ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך (מסמך מסכם הושלם באביב 2007) 
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך (מסמך מסכם הושלם באביב 2008)
• קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך וזיקתם להתפתוח התלמיד ולהצלחתו במערכת החינוך (מסמך מסכם הושלם באביב 2011)

 

 
חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר