English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
פעילויות נוספות
פעילויות נוספות

היזמה עוסקת בכמה פעילויות נוספות מלבד עבודת ועדות התחום וועדות המומחים.
פעילויות אלו מתבצעות ביזמת ועדת ההיגוי או באישורה, על פי הזמנה של בעלי עניין.

מי ילמד כשחסרים מורים?
"מי ילמד כשחסרים מורים?" – מפגש לימודי ואיסוף מידע בנושא מדיניות מורים
יחסי גומלין מורה-תלמיד
יחסי גומלין מורה-תלמיד – יום עיון וסדנה בהשתתפות פרופ' רוברט פיאנטה מאוניברסיטת וירג'יניה
חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר