English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן.
חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.


מיין לפי

סקירה מדעית בנושא: מיפוי מאגרי מידע בישראל בתחום החינוך 12/2016
תחום: שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
מחבר: ד"ר עמליה רן וד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע, מרכז המידע, מכון מופ"ת
  פתח קובץ

סקירה מדעית בנושא: מחר 98 - הדוח ויישומיו 10/2016
תחום: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מחבר: ד"ר שרה קליין
  פתח קובץ

סקירה מדעית בנושא 'הצלחות וכישלונות של רפורמות בחינוך מדעי בחו"ל' 10/2016
תחום: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מחבר: ד"ר דניאל שפרלינג, פרופ' אבי הופשטיין, ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית בנושא 'שינויים בתוכני לימוד במתמטיקה ומדעים ובידע על למידתם והוראתם בישראל – בראי התפתחויות שחלו בעולם בידע על למידה ובתפישת תפקיד המורה ומערכת החינוך 10/2016
תחום: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מחבר: גב' גנית ריכטר וד"ר דפנה רבן
  פתח קובץ

מחר 98 - דו"ח הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי 08/2016
תחום: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מחבר: משרד החינוך
  פתח קובץ

מרכזי מורים אזוריים- דוח הוועדה לגיבוש עקרונות להקמת מרכזי מורים אזוריים ולהפעלתם (טיוטה), 1997. 08/2016
תחום: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מחבר: משרד החינוך
  פתח קובץ

מיפוי ראשוני לסקירה מדעית בנושא 'מחר 98' – הדוח ויישומיו 05/2016
תחום: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מחבר: ד"ר שרה קליין
  פתח קובץ

תקצוב חינוך בישראל – רקע היסטורי 03/2016
תחום: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
מחבר: מר נחום בלס
  פתח קובץ

סקירה מדעית: מגמות של בידול או שילוב בסביבת המגורים על בסיס מיצב חברתי כלכלי של התלמידים בבית הספר 12/2015
תחום: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
מחבר: פרופ' אודרי-אדי רקח, ד"ר יעל גרינשטיין וגב' חנה בהק
  פתח קובץ

סקירה מדעית: חינוך לגיל הרך כמנוף לצמצום אי שוויון: מחקר, מדיניות ופרקטיקה 12/2015
תחום: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
מחבר: ד"ר סמדר מושל
  פתח קובץ

סקירה מדעית: קשרים בין אקלים הכיתה ובית הספר, היבטים חברתיים־כלכליים ואי־שוויון וזיקתם להישגים בלימודים 12/2015
תחום: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
מחבר: דר' רות ברקוביץ', גב' הדס מור ופרופ' רון א. אסטור
  פתח קובץ

סקירה מדעית: מגמות בהשקעת משאבים בחינוך לפי מעמד חברתי ־ כלכלי: השקעה ציבורית (ממשלתית ומקומית), השקעה של המגזר השלישי והשקעה של משקי בית 12/2015
תחום: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
מחבר: מר נחום בלס
  פתח קובץ

מגמות בהשקעת משאבים בחינוך לפי מעמד חברתי ־ כלכלי: השקעה ציבורית (ממשלתית ומקומית), השקעה של המגזר השלישי והשקעה של משקי בית 12/2015
תחום: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
מחבר: נחום בלס
  פתח קובץ

דוגמאות לחינוך בלתי פורמלי במוזיאונים, ספריות וארגוני ספורט ומוזיקה 11/2015
תחום: חינוך בלתי פורמלי
מחבר: איתי ארצי
  פתח קובץ

סקירה מדעית: החינוך הבלתי פורמלי בגרמניה, בהולנד ובמחוז אונטריו בקנדה 10/2015
תחום: חינוך בלתי פורמלי
מחבר: זהבית גרוס ומירי גולדרט
  פתח קובץ

חינוך בלתי פורמלי לילדים ונוער במבשרת ציון 09/2015
תחום: חינוך בלתי פורמלי
מחבר: צופיה חברוני
  פתח קובץ

פער המעורבות: ניעוּת חברתית ופעילות חוץ-קוריקולרית בקרב נוער אמריקני 03/2015
תחום: חינוך בלתי פורמלי
מחבר: איתי ארצי
  פתח קובץ

יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות (ADR) – יישומים בתחום חינוך: דגמים הנהוגים בעולם ולקחי הפעלתם 01/2015
תחום: בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
מחבר: ליאור קלעי שהין ועמרי גפן
  פתח קובץ

סקירה מדעית: דרכי הקשר האפשריות בין הורים לבית הספר של ילדים והשפעתן על התלמיד המתבגר 09/2014
תחום: בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
מחבר: ד"ר יעל עפרים
  פתח קובץ

סקירה מדעית: הידע הקיים על קשרים מועילים בין בתי ספר למשפחות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים ועל תכניות התערבות המפתחות קשרים אלה 08/2014
תחום: בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
מחבר: חוה גרינספלד, רעיה אלון ודבורה פלדמן
  פתח קובץ

סקירה מדעית: שימושים בערוצי תקשורת חדשים: איסוף נתונים מבעלי עניין - מורים והורים 05/2014
תחום: בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
מחבר: ד"ר גילה קורץ
  פתח קובץ

סקירה מדעית: הבסיסים המשפטיים למערכות היחסים בין בית-הספר לבין הורי התלמידים במדינות שונות והשלכותיהם על חובות הצדדים, זכויות וסמכויותיהם 05/2014
תחום: בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
מחבר: עו"ד צביה שיר
  פתח קובץ

נייר רקע בנושא תוכניות מצוינות וסטנדרטים למורים מנוסים 04/2014
תחום: מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מחבר: איתי ארצי
  פתח קובץ

מורים בחזית: לומדים להנהיג 02/2014
תחום: מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מחבר: אן ליברמן
  פתח קובץ

תקציר סקירה: מורים רבי-אמן מנהיגים 01/2014
תחום: מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מחבר: ד"ר יעל עופרים
  פתח קובץ

סקירה מדעית: הקשר בין מצב רגשי חברתי ובין הישגים בלימודים של תלמידי בית הספר 12/2013
תחום: מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחבר: דפנה הדר-פקר
  פתח קובץ

קישורים לצילומי וידאו ולמצגות מהמפגש הלימודי בנושא אי שוויון וחינוך שהתקיים ב- 12/2013
תחום: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך   פתח קובץ

חוברת חומרי רקע שהוכנה לקראת מפגש לימודי בנושא אי שוויון וחינוך: קשרים בין הגידול באי-שוויון חברתי-כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהשגים בחינוך 12/2013
תחום: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך   פתח קובץ

סקירה מדעית: הידע הקיים על תכניות מניעה וטיפול יעילות ומועילות בבעיות של התנהגות מפריעה אצל תלמידים 10/2013
תחום: התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
מחבר: גבריאל בוקובזה
  פתח קובץ

סקירה מדעית: הממשק בין מערכת החינוך למשפחות עם ילדים בעלי בעיות או הפרעות התנהגות (באנגלית) 07/2013
תחום: התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
מחבר: אביגיל גבירץ
  פתח קובץ

חינוך לערכים בעולם משתנה - אסופת ניירות דעה 07/2013
תחום: מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
מחבר: עפרה ברנדס, רעות יששכר
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: אילו מענים מציעות מערכות חינוך במדינות נבחרות לאתגר השונות בין תלמידים? 06/2013
תחום: מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחבר: לילך גרינפלד יונה
  פתח קובץ

סקירה מדעית: ביחד או לחוד? גישות סותרות, שונות, או פשוט משלימות? 06/2013
תחום: מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחבר: ליאורה לינצ'בסקי
  פתח קובץ

סקירה מדעית: מה ידוע על מודלים חינוכיים מיטביים להתמודדות מערכתית או מקומית עם שונות תלמידים? 06/2013
תחום: מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחבר: יהודית דורי, זהבית כהן
  פתח קובץ

סקירה מדעית: הידע הקיים על התנהגות מפריעה בקרב תלמידים במערכת החינוך 06/2013
תחום: התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
מחבר: גבריאל בוקובזה
  פתח קובץ

חומרי רקע: מפגש ראשון בנושא איך מורים לומדים מצילומי שיעורים 01/2013
תחום: איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מחבר: סרגיי טלנקר
  פתח קובץ
פרטים נוספים

לקראת חינוך מיטבי בגן הילדים: הצעות לגננות על בסיס ידע מחקרי (ערבית) 01/2013
מחבר: עינת שופר אנגלהרד
  פתח קובץ
פרטים נוספים

לקראת חינוך מיטבי בגן הילדים: הצעות לגננות על בסיס ידע מחקרי (עברית) 01/2013
מחבר: עינת שופר אנגלהרד
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: התפתחות כישורי כתיבה וטיפוחם בשכבות גיל שונות 01/2013
תחום: שפה ואוריינות
מחבר: גלית בן-צבי, לאה חיים
  פתח קובץ

מסמך יסוד: הוועדה לנושא מערכת חינוך לכול - ולכל אחד 07/2012
תחום: מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחבר: נעמי מנדל לוי
  פתח קובץ

סקירה מדעית: ארגון לימודים מחודש ושינוי דגשים לימודיים 06/2012
תחום: מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
מחבר: מאיה צוקרמן
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: חינוך לאתיקה ומוסר על פי תכניות הלימודים בישראל 05/2012
תחום: מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
מחבר: אריאל שריד
  פתח קובץ

סקירה מדעית: שילוב תכנים ומיומנויות בהוראה ולמידה של היסטוריה ופילוסופיה בחינוך הממלכתי 05/2012
תחום: מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
מחבר: יהושע מטיאש
  פתח קובץ

הצעה ללימודים במסלול בוגר (תואר ראשון) במתמטיקה והוראתה במכללות ובאוניברסיטאות 04/2012
תחום: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
מחבר: הגר גל, רז קופרמן
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: הטמעת הידע הקיים על התפתחותם של ילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז ועל דרכי הטיפול בהם במערכת החינוך 04/2012
תחום: התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
מחבר: מיכל סיפרפאל
  פתח קובץ

סקירה מדעית: התנאים הנדרשים לרכישת שפות והוראתן 03/2012
תחום: הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
מחבר: דבורה דובינר
  פתח קובץ

סקירה מדעית: אוריינות מתמטית 02/2012
תחום: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
מחבר: עדו גל
  פתח קובץ

סקירה מדעית: הכישורים המעצבים את התפקודים האורייניים בגיל ההתבגרות 12/2011
תחום: שפה ואוריינות
מחבר: גלית בן-צבי, לירון פרימור
  פתח קובץ

שפת המקצועות: ידע לשוני וביטויו במקצועות לימוד שונים בחטיבת הביניים 10/2011
תחום: שפה ואוריינות
מחבר: זהר לבנת, אסתר כהן
  פתח קובץ

סקירה מדעית: חומרי הלימוד להוראת הערבית והתאמתם לתכנית הלימודים 08/2011
תחום: הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
מחבר: יאיר אור
  פתח קובץ

סקירה מדעית: קהילות מורים לומדות 05/2011
תחום: שפה ואוריינות
מחבר: אביבית בלנגה, גבי לנדלר-פרדו, מדין שחר
  פתח קובץ

אינדיקטורים ומגמות מרכזיות בהוראת מתמטיקה בחטיבה העליונה, 2009-1995 05/2011
תחום: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
מחבר: דוד מעגן
  פתח קובץ

מצגת - היבטים מתמטיים בהכשרת מורים - פרוייקט קליין 05/2011
תחום: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
מחבר: מישל ארטיג
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: מערכי הערכה והישגי תלמידים באוריינות לשונית בחטיבות הביניים 03/2011
תחום: שפה ואוריינות
מחבר: ענת בן-סימון
  פתח קובץ

סקירה מדעית: חטיבות ביניים - מאפיינים ואתגרים 03/2011
תחום: שפה ואוריינות
מחבר: אודרי אדי-רקח, הדר בירן, שירה פרידמן-גולדברג
  פתח קובץ

מצגת - ידיעת מתמטיקה טוב מספיק כדי ללמדה 02/2011
תחום: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
מחבר: דבורה בול
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: העברה, משכי למידה ו-IQWST 02/2011
תחום: מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
מחבר: דוד פורטס
  פתח קובץ
פרטים נוספים

הידע המתמטי הדרוש למורים למתמטיקה בביה"ס העל יסודי וההכשרה המתאימה לפיתוחו 02/2011
תחום: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
מחבר: ד"ר ניצה כהן
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: שילובי תכנים ומיומנויות בהוראה ולמידה של מדעי הטבע 01/2011
תחום: מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
מחבר: שרה קליין
  פתח קובץ

חומרי רקע לערב עיון בנושא: הידע המתמטי הדרוש למורים למתמטיקה בבית הספר העל-יסודי
וההכשרה המאימה לפיתוח ידע זה
01/2011
תחום: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?   פתח קובץ

סקירה מדעית: מעורבות הורים בתכניות התערבות ממוקדות משפחה עבור ילדים עם צרכים חינוכיים מיוחדים 09/2010
תחום: חינוך בגיל הרך (גן-ג')
מחבר: שרה אינגבר ואתי דרומי
  פתח קובץ

מצגת - הידע הדרוש למורי המתמטיקה 08/2010
תחום: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
מחבר: נצה מובשוביץ הדר
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: יחסי משפחה-מערכת החינוך בגיל הרך מנקודת מבט היסטורית 08/2010
תחום: חינוך בגיל הרך (גן-ג')
מחבר: קלודי טל ותמר בר
  פתח קובץ

המשפחה ומערכת החינוך: יחסי הורים – ילדים – מדינה - סקירה מוזמנת 08/2010
תחום: חינוך בגיל הרך (גן-ג')
מחבר: חגית ברסטל-גינת
  פתח קובץ

סקירה מדעית: יחסי משפחה- מסגרות חינוכיות בראייה רב תרבותית 08/2010
תחום: חינוך בגיל הרך (גן-ג')
מחבר: דורית רואר-סטריאר
  פתח קובץ

מסמך יסוד: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה? 04/2010
תחום: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
מחבר: יהושע רוזנברג
  פתח קובץ

סקירה מדעית: יחסי בית ספר הורים בישראל 03/2010
תחום: חינוך בגיל הרך (גן-ג')
מחבר: יצחק פרידמן
  פתח קובץ

סקירה מדעית: אינדיקטורים אפקטיביים במערכת החינוך 02/2010
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: חגי קופרמינץ
  פתח קובץ

סקירה מדעית: לקראת הבנת הקשר בין דיגלוסיה לבין אוריינות 04/2009
תחום: שפה ואוריינות
מחבר: ג'ון מייהיל
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: אינדיקטורים הנוגעים לנושא פערים ואי-שוויון במערכות החינוך 01/2009
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: נחום בלס
  פתח קובץ

הערות לסקירה: אינדיקטורים לפערים ושוויון הזדמנויות 01/2009
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: חיים אדלר
  פתח קובץ

סקירה מדעית: שימוש באינדיקטורים חינוכיים בקביעת מדיניות וקבלת החלטות -מבחני ההישגים במיצ"ב 12/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: סורל קאהן
  פתח קובץ

מצגת: אינדיקטורים במערכת החינוך - על מה שבין "הכול" לבין "לא כלום" 12/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה)
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: על מדדי שוויון הזדמנויות בחינוך בישראל 11/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: ז'ק סילבר
  פתח קובץ

סיכום התמחות בנושא פיתוח אוריינות לגיל הרך - דוח מוזמן 11/2008
תחום: שפה ואוריינות
מחבר: דורית ארם
  פתח קובץ

סקירה מדעית: אינדיקטורים הנוגעים לאוכלוסיית התלמידים המחוננים במערכת החינוך 11/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: ענבל שני
  פתח קובץ

תגובה לסקירה: אינדיקטורים למחוננים 11/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: שלומית רחמל
  פתח קובץ

אינדיקטורים למחוננים - תגובת המחברת להערות על הסקירה 11/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: ענבל שני
  פתח קובץ

סקירה מדעית: אינדיקטורים למדידת מצב הילד במערכת החינוך 11/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: אשר בן-אריה
  פתח קובץ

תגובה לסקירה: שימוש באינדיקטורים חינוכיים בקביעת מדיניות וקבלת החלטות - מבחני ההישגים במיצ"ב 11/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה)
  פתח קובץ
פרטים נוספים

מסמך יסוד: קשרי משפחה-מסגרת חינוך 10/2008
תחום: חינוך בגיל הרך (גן-ג')
מחבר: דבורה פריד
  פתח קובץ

תגובה לסקירה: על השימוש במדדים חינוכיים להתוויית מדיניות ולקבלת החלטות - מבחני מיצ"ב 10/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: הנרי בראון
  פתח קובץ

סקירה מדעית: אינדיקטורים הנוגעים למצב החינוך המדעי והטכנולוגי בישראל 08/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: רות זוזובסקי, רפי נחמיאס
  פתח קובץ

סקירה מדעית: אינדיקטורים תהליכיים בחינוך ציבורי 08/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: אדם ניר
  פתח קובץ

סקירה מדעית: אינדיקטורים הנוגעים לנושא מורים והוראה במערכות החינוך 05/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: נחום בלס
  פתח קובץ

דף מידע: מיזם לטיפוח עתודת מחקר ופיתוח – הוראת השפה הערבית 02/2008
תחום: שפה ואוריינות
מחבר: חברי הוועדה
  פתח קובץ

דוח מחקר:
האם להתערבות לטיפוח מצוינות בגיל ההתבגרות השלכות ארוכות-טווח על התפתחות המשתתפים?
01/2008
מחבר: משה ישראלאשוילי, אודרי אדי-רקח
  פתח קובץ
פרטים נוספים

דוח: דיווח מכינוס מדעי בנושא פיתוח ושימוש במאגרי נתונים 10/2007
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: אנליה שלוסר
  פתח קובץ
פרטים נוספים

דוח מחקר:
מקדמי מצוינות בחינוך – פיתוח ומחקר של מודל להכשרה ולהפעלה
06/2007
מחבר: בת שבע אלון, זהבה שרץ
  פתח קובץ
פרטים נוספיםחזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר