English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
פעילויות נוספות
פרופ' ענת שר
תקציר קורות חיים

פרופסור-חבר בפקולטה לחינוך, ראש המגמה לחינוך והתפתחות האדם וראש ההתמחות בגיל הרך – כולם באוניברסיטת חיפה.
תחומי מחקרה העיקריים הם התפתחות ולמידה בגיל הרך, יחסי הגומלין בין מאפייני התינוק למאפייני הסביבה המטפלת בו, התפתחות דפוסי שינה אצל תינוקות, היבטים מוטוריים, רגשיים וקוגניטיביים של מצבי ערוּת-שינה, הליכי ויסות ביולוגיים ויחסי הורה-תינוק – ותרומתם המשולבת להתפתחות.
 
בעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה חינוכית מאוניברסיטת קלגרי (קנדה), 1980. 

 


חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר