English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


רשימת ועדות

לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו        פרטים נוספים
 
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך        פרטים נוספים
 
חינוך בלתי פורמלי        פרטים נוספים
 
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה        פרטים נוספים
 
שפה ואוריינות        פרטים נוספים
 
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך        פרטים נוספים
 
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד        פרטים נוספים
 
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש        פרטים נוספים
 
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות        פרטים נוספים
 
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?        פרטים נוספים
 
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?        פרטים נוספים
 
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית        פרטים נוספים
 
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך        פרטים נוספים
 
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך        פרטים נוספים
 
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך        פרטים נוספים
 
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל        פרטים נוספים
 
מדידה והערכה בחינוך        פרטים נוספים
 
שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן        פרטים נוספים
 


חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר