English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


חדשות ואירועים

ערוץ היוטיוב של היזמהרשימת אירועים מן העבר

 •  
 • פרסום חדש: תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל : למידה מסוגיות נבחרות,  26/01/2017,  כ"ח בטבת תשע"ז
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון בנושא : שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל,  19/12/2016,  י"ט בכסלו תשע"ז
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון בנושא 'לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו' 1.11.2016,  01/11/2016,  ל' בתשרי תשע"ז
    פרטים נוספים
 •  
 • לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו: מפגש לימודי,  13/09/2016,  י' באלול תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו: מפגש לימודי,  23/08/2016,  י"ט באב תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן: ישיבה למוזמנים,  08/08/2016,  ד' באב תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא - אבטחת מידע ופרטיות בשימוש במאגרי מידע, כ"ב בתמוז תשע"ו, 28.7.2016,  28/07/2016,  כ"ב בתמוז תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • רב שיח - מדיניות כוללת לתחום החינוך הבלתי פורמלי 18.7.2016,  18/07/2016,  י"ב בתמוז תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן: ישיבה עם מוזמנים,  10/07/2016,  ד' בתמוז תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן: מפגש לימודי,  06/06/2016,  כ"ט באייר תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לכתיבת סקירות מדעיות בנושא חינוך מדעי בישראל ובחו"ל, ל' בניסן, תשע"ו, 8.5.2016,  08/05/2016,  ל' בניסן תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא למיפוי מאגרי מידע בתחום החינוך - ו' בניסן, תשע"ו, 14.4.2016,  13/04/2016,  ה' בניסן תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי בנושא 'מחר 98',  18/03/2016,  ח' באדר ב' תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לכתיבת סקירה מדעית בנושא 'מחר 98' – הדוח ויישומיו, 21/02/2016, י"ב באדר א' תשע"ו,  21/02/2016,  י"ב באדר תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: אי־שוויון וחינוך,  29/12/2015,  י"ז בטבת תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש-דיון בספר: "בין הורים למורים בחינוך העל-יסודי",  27/10/2015,  י"ד בחשוון תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי: תפיסות בין לאומיות על אי-שוויון כלכלי והזדמנויות בחינוך,  08/09/2015,  כ"ד באלול תשע"ה
    פרטים נוספים
 •  
 • סדרת מפגשים בנושא חינוך בלתי פורמלי,  06/08/2015,  כ"א באב תשע"ה
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לעוסקים בחינוך הבלתי פורמלי ולציבור הרחב,  14/07/2015,  כ"ז בתמוז תשע"ה
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי: אי-שוויון וחינוך,  17/06/2015,  ל' בסיוון תשע"ה
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לכתיבת סקירה מדעית בנושא חינוך בלתי פורמלי במדינות נבחרות,  02/04/2015,  י"ג בניסן תשע"ה
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לכתיבת תמונת מצב של פעילויות בלתי פורמליות במבשרת ציון המיועדות לילדים מגיל לידה עד גיל 14,  16/03/2015,  כ"ה באדר תשע"ה
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לכתיבת סקירות מדעיות על שישה נושאים שונים לפעילות בנושא אי־שוויון וחינוך,  17/11/2014,  כ"ד בחשוון תשע"ה
    פרטים נוספים
 •  
 • שאלון בנושא תכניות המקדמות מעורבות הורים בחינוך,  12/06/2014,  י"ד בסיוון תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לכתיבת סקירה מדעית בנושא יישוב סכסכים בדרכים חלופיות (ADR) בחינוך - יישומים בתחום החינוך דגמים הנהוגים בעולם ולקחי הפעלתם,  26/05/2014,  כ"ו באייר תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לכתיבת סקירה מדעית בנושא התארגנויות קולקטיביות של הורים לקשר עם מערכת החינוך ומדיניות מערכת החינוך כלפי התארגנויות אלו,  20/05/2014,  כ' באייר תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לכתיבת סקירה מדעית בנושא דרכי הקשר האפשריות בין הורים לבית הספר של ילדם - והשפעתן על התלמיד המתבגר - הגשת הצעות עד 8.5.2014,  29/04/2014,  כ"ט בניסן תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לסקירה מדעית בנושא מרחק תרבותי וחברתי בין בית הספר להורים והשלכותיו,  27/04/2014,  כ"ז בניסן תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לסקירה מדעית בנושא התארגנויות קולקטיביות של הורים,  20/02/2014,  כ' באדר תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי שני: מורים רבי-אמן כסוכני שיפור במערכת החינוך,  19/02/2014,  י"ט באדר תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: קשרי הורים-מורים בעידן משתנה: מודלים של קשרים מועילים ודרכי יצירתם,  16/02/2014,  ט"ז באדר תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי ראשון: מורים רבי-אמן כסוכני שיפור במערכת החינוך,  09/01/2014,  ח' בשבט תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • .,  10/12/2013,  ז' בטבת תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לסקירה בנושא מורים רבי-אמן כסוכני שיפור במערכת החינוך,  04/12/2013,  א' בטבת תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא: סקירות מדעיות בנושא הקשר בין בית הספר למשפחה,  28/10/2013,  כ"ד בחשוון תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • קשרים בין הגידול באי-שוויון חברתי-כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך,  12/10/2013,  ח' בחשוון תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא - סקירה מדעית בנושא הקשר בין מצב רגשי-חברתי ובין הישגים לימודיים בבית הספר,  21/07/2013,  י"ד באב תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • פרסום חדש - חינוך לערכים בעולם משתנה: אסופת ניירות דעה,  10/07/2013,  ג' באב תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות
  או הפרעות בהתנהגות - מניעה והתמודדות, בעולם ובישראל, הלכה ומעשה,  10/06/2013,  ב' בתמוז תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי: סטנדרטים להערכת כתיבה של תלמידים בכיתה ז',  21/05/2013,  י"ב בסיוון תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא - חוות דעת מבוססות אמפירית בנושא התערבויות טיפוליות,  05/05/2013,  כ"ה באייר תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות,  10/03/2013,  כ"ח באדר תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: צילומי שיעורים כמרכיב בפיתוח מקצועי של מורים,  11/02/2013,  א' באדר תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: התמודדות עם שונות בין תלמידים במערכת החינוך הישראלית,  20/01/2013,  ט' בשבט תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי ראשון בנושא איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?,  09/01/2013,  כ"ז בטבת תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • פרסום חדש - לקראת חינוך מיטבי בגן הילדים: הצעות לגננות על בסיס ידע מחקרי,  01/01/2013,  י"ט בטבת תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לסקירות בנושא התערבויות טיפוליות בבעיות התנהגות,  26/12/2012,  י"ג בטבת תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: התפתחות כישורי כתיבה וטיפוחם,  20/12/2012,  ז' בטבת תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: בין מחקר לקבלת החלטות בחינוך,  13/12/2012,  כ"ט בכסלו תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא - אתגר השונות - פנייה לציבור העוסקים בחינוך,  02/12/2012,  י"ח בכסלו תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לסקירות בנושא התמודדות עם הטרוגניות במערכת החינוך,  24/09/2012,  ח' בתשרי תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: התערבויות חינוכיות - מניסוי למדיניות,  21/02/2012,  כ"ח בשבט תשע"ב
    פרטים נוספים
 •  
 • פנייה לציבור להגשת ניירות דעה בנושא ערכים במערכת החינוך הישראלית,  25/01/2012,  א' בשבט תשע"ב
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי: שפת המקצועות - המאפיינים הלשוניים של תחומי דעת שונים בחטיבת הביניים,  29/12/2011,  ג' בטבת תשע"ב
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: פדגוגיה בעידן המידע,  25/10/2011,  כ"ז בתשרי תשע"ב
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי: חומרי הלימוד להוראת הערבית והתאמתם לתכנית הלימודים, הוראת הערבית כשפה זרה שנייה,  13/07/2011,  י"א בתמוז תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי: ידע מחקרי מתפתח בנושא שפה וקריאה בכלל וקריאה בערבית בפרט,  07/07/2011,  ה' בתמוז תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • בין אוריינות לשונית כללית לאוריינות בתחומי הדעת בחטיבת הביניים,  30/06/2011,  כ"ח בסיוון תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון להשקת הספר קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך (גן- ג'),  03/04/2011,  כ"ח באדר ב' תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • הזמנה לכתיבת סקירות מדעיות בנושא הוראת ערבית,  08/03/2011,  ב' באדר ב' תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לסקירות מדעיות בנושא אוריינות לשונית,  24/01/2011,  י"ט בשבט תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי בנושא מאפייני חטיבות הביניים וגיל ההתבגרות,  22/12/2010,  ט"ו בטבת תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון בנושא להיות מורה למתמטיקה - כישרון, כישורים והכשרה,  05/12/2010,  כ"ח בכסלו תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לסקירות מדעיות בנושא הוראת המתמטיקה,  04/10/2010,  כ"ו בתשרי תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא למורי מתמטיקה,  21/09/2010,  י"ג בתשרי תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: יחסי גומלין מורה-תלמיד,  10/11/2009,  כ"ג בחשוון תש"ע
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי בנושא מי ילמד כשחסרים מורים?,  09/09/2009,  כ' באלול תשס"ט
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון בנושא סוגיות בבניית אינדיקטורים למערכת החינוך בישראל,  28/12/2008,  א' בטבת תשס"ט
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון בנושא בין הלשון המדוברת ללשון הכתובה במצב של דיגלוסיה,  21/02/2008,  ט"ו באדר תשס"ח
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון בנושא בין לשון הדיבור ללשון הכתובה - לקראת תלמיד אורייני בישראל,  15/10/2007,  ג' בחשוון תשס"ח
    פרטים נוספים
 •  
 • סמינר קיץ בנושא הערכת אפקטיביות בחינוך,  25/06/2006,  כ"ט בסיוון תשס"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון בנושא אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר,  30/11/2005,  כ"ח בחשוון תשס"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • סמינר לימודי בנושא מה צריכים לדעת העוסקים במדידה ובהערכה בחינוך?,  12/12/2004,  כ"ט בכסלו תשס"ה
    פרטים נוספים


  חזרה לעמוד קודם
   
  הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר