יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: גבי בוקובזה
תקופת הפעילות: 2010-2007
ועדת מומחים בראשותו של פרופ' משה יוסטמן מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב דנה ברענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל. הוועדה התחילה את עבודתה באביב תשס"ז 2007, נפגשה עם בעלי עניין ומומחים, הזמינה סקירות מדעיות, וקיימה ישיבות לליבון המידע ולהכנת מסמך מסכם. לעיון במסמך המתאר את הנושא ומציג מִתווה פעולה. הוועדה קיימה בחורף תשס"ט 2008 יום עיון בנושאי עבודתה. תכנית יום העיון, חומרי רקע, תקצירים, תגובות ומצגות נגישים ב"חדשות ואירועים".
עם תום דיוניה כינסה הוועדה את ממצאיה, מסקנותיה והמלצותיה במסמך מסכם. טיוטת המסמך הועברה לשיפוט עמיתים, והוכנסו בה תיקונים על פי הערות השופטים. ועדת השיפוט של היזמה אישרה את התיקונים, והמסמך נמסר לבעלי העניין. המסמך המסכם נגיש לציבור ב"פרסומים".
 
ועדת המומחים בנושא אינדיקטורים לחינוך במדינת ישראל הוקמה בתיאום עם משרד החינוך, הרשות הארצית למדידה ולהערכה (ראמ"ה) והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) - כל אלה ביקשו להביא לרענון מערך האינדיקטורים הקיים. גורם נוסף בהקמת הוועדה היה העניין שמגלה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים במדידת פעילות מדעית ובהעמדת ידע מדעי לשירות מקבלי החלטות בחינוך. לפני הקמת הוועדה קוימו שתי פגישות (בחורף תשס"ו, 2006, ובסתיו תשס"ז, 2006), בהשתתפות אנשי משה"ח, הראמ"ה, הלמ"ס וחוקרים מהארץ ומהעולם. במפגשים אלה נידונו ידע ותובנות על אינדיקטורים בחינוך ובמערכות ציבוריות נוספות. חמישה מוקדים הנחו את הוועדה בעבודתה:
 
 1. שיטות המחקר. לשיטת המחקר שבה נעשה שימוש יש השלכות על הנתונים הנאספים, על יכולת הלמידה מהם ועל השימוש באינדיקטורים עצמם. הוועדה קבעה שהנקודות הרלוונטיות לסוגיה זו הן:
  א. תוספתיוּת (אינקרמנטליות) ומדידת הערך המוסף
  ב. תקנוּן ודיווח מגזרי
  ג. מדדים המבוססים על שיטות בדיקה איכותניות
 2. רב-ממדיוּת של מערך האינדיקטורים. הוועדה רואה חשיבות בהרחבה של סוגי האינדיקטורים שבהם נעשה שימוש, בכלל זה התייחסות לאינדיקטורים שמודדים הישגים שאינם לימודיים גרידא.
 3. תשומות, תפוקות ותהליכים. הוועדה מעוניינת להתייחס לאינדיקטורים שאינם מתמקדים בתפוקות בלבד, אלא מביאים בחשבון תשומות ותהליכים בתוך הפעילות החינוכית.
 4. הילד כנקודת המוצא, בצד נתונים מערכתיים. מערכת האינדיקטורים תיבחן ביכולתה לשלב בין התמקדות בתלמיד היחיד ובין שימוש בנתוני רקע ומעקב מערכתיים.
 5. נגישות ושימושיות של האינדיקטורים. הוועדה מייחסת חשיבות רבה לכך שמקבלי ההחלטות, המשתמשים והציבור הרחב יוכלו לקבל לידם את האינדיקטורים ויידעו כיצד לפרש אותם ובאיזה אופן להשתמש בהם.
 
בראשית עבודתה הזמינה הוועדה סקירות מדעיות שישמשו אותה בדיוניה. הסקירות, בנוסח שתוקן בעקבות הערות ושאלות של חברי הוועדה, נגישות ב"חומרי רקע", ומבטאות את הידע והעמדות של מחבריהן.