יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חינוך בגיל הרך (גן-ג') : קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: דבורה פריד
תקופת הפעילות: 2011-2008
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך וזיקתם להתפתחות התלמיד ולהצלחתו במערכת החינוך 
 
ועדת מומחים בראשותו של פרופסור (אמריטוס) צ'רלס גרינבאום מהאוניברסיטה העברית בירושלים הוקמה במטרה ללמוד את הנושא קשרי משפחה – מסגרת חינוך בגיל הרך (גן-ג) וזיקתם להתפתחות הילד ולהצלחתו במערכת החינוך. הוועדה החלה את עבודתה באוקטובר 2008, ובאביב 2011 פרסמה מסמך המסכם את עבודתה: קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך (גן-ג).
 
המשפחה והמסגרת החינוכית מהוות שני נדבכים מרכזיים בחייו של הילד בגיל הרך. ממצאי מחקר מצביעים על חשיבות הקשר בין הסביבה הביתית ובין המסגרת החינוכית של הילד, ועל תרומתו להתפתחות הילד. בצד הסכמה רחבה על כך שקשרים חיוביים בין המשפחה למסגרת החינוכית תורמים להתפתחות הילד וחינוכו, קיימת בקרב אנשי המקצוע הסכמה כי עיסוק בהתפתחותם של ילדים צעירים ובהצלחתם מחייב התייחסות מיוחדת לקשרים בין המשפחה לבין המסגרת החינוכית שבה מתחנך הילד. הגדרת קשרים חיוביים ופריטתם לשגרת עבודה של אנשי החינוך הן נשואי מחקר עיוני ואמפירי מתמשך.
 
מטרות הוועדה היו:
  1. לסקור, לבחון ולסכם את ממצאי המחקר הנוגעים בתחום הקשָרים שבין המשפחה למוסד החינוכי וזיקתם להתפתחות הילד ולהצלחתו במסגרות החינוך, ולסקור את הידע המחקרי מהארץ ומהעולם הקיים בנושא זה, לבקרו ולהעמידו לרשות הקרובים לַנושא במערכת החינוך – חוקרים ואנשי מקצוע.
  2. למפות יוזמות ותכניות הפועלות במסגרות החינוך, ללמוד ולהכיר את המומחיות המקצועית המצויה בקרב אנשי מקצוע העובדים עם ילדים צעירים ומשפחותיהם ולהצביע על מקורות הידע של אנשי השדה ועל תחומים שבהם קיימים פערים בידע ובכלים לעשייה החינוכית.
  3. להסכים על מרכיבי הקשר החיוניים בין המשפחה למוסד החינוכי, מרכיבים שהמחקר הצביע עליהם כמשפיעים על מהלך התפתחותו והצלחתו של הילד או כנמצאים במתאם גבוה איתו, לסכם בכתב את הממצאים והמסקנות שגובשו בדיוני הוועדה ולהמליץ לקובעי המדיניות ולמקבלי ההחלטות על קווים מנחים ליישומם.
סוגיות מרכזיות בעבודת הוועדה היו:
  1. הגדרת המושג קשר, מהותו ומטרותיו – מנקודת ראותן של המערכת המשפחתית ושל מסגרות החינוך.
  2. תואַם ציפיות: מה ידוע על ציפיות המשפחה ממערכת החינוך ועל ציפיות מערכת החינוך מהמשפחה, בזיקה לציפייה להצלחת הילד במערכת החינוך? אילו דפוסי קשר נמצאו מיטיבים עם התפתחותו והצלחתו של הילד בשלושה ממדים: ערכי, התנהגותי, לימודי?
  3. הגדרת הפרופֶסיה וגבולות הפרופסיה של גננות ומורות בנושא עבודה עם משפחות.
  4. צורכי ההכשרה והפיתוח המקצועי של צוותי חינוך בנושא עבודה עם משפחות, בשלבי ההכשרה (Pre-service) ובשלב שבו הם משמשים כבר כגננות ומורים (In-service training).
  5. גישה רב-תרבותית לעבודה עם משפחות בחברה רב-גונית במדינת ישראל.