יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

היוזמה - מרכז ליד ולמחקר בחינוך פועלת באמצעות שלושה ערוצי פעילות מרכזיים, שבהם משתתפים חוקרים, אנשי שדה ומקבלי החלטות: ועדות מומחים (קונצנזוס), קבוצות עבודה ועיבוד והנגשת ידע מחקרי:
  
ועדות מומחים (קונצנזוס) עוסקות בסוגיות מהותיות המעסיקות את מערכת החינוך דרך קבע. אלו סוגיות אשר מעורבים בהן גורמים רבים הפועלים לעיתים בכיוונים מנוגדים. הוועדה מורכבת מכ-10 חוקרים ממגוון דיסציפלינות ותפקידים, העוסקים בהיבטים שונים של הנושא הנבחן. ועדות המומחים פועלות בשיתוף עם הגופים המזמינים במשרד החינוך אך מקפידות על האוטונומיה והחופש האקדמי שלהן. לאחר כשלושים חודשי עבודה הוועדות מגישות לגופים הרלוונטיים במערכת החינוך דוח המציג תמונת מצב מורכבת ועדכנית של הנושא, מסקנות והמלצות יישומיות.
 
קבוצות עבודה מוקמות לשם גיבוש תוצר קונקרטי הנדרש לקביעת מדיניות או מימושה, למשל מדד, כלי הערכה או יום עיון. קבוצות אלו משלבות אנשי מטה ושטח במשרד החינוך עם חוקרים המתמחים בנושא. בתהליך הנמשך בדרך כלל 8-15 חודשים החוקרים מציגים נקודת מבט תאורטית וביסוס מחקרי התורמים לפיתוח התוצר המבוקש, ואנשי המטה והשטח מציגים את נקודת המבט היישומית ומציפים את האילוצים הקיימים. מתוך תהליך הלמידה המשותף נבנה תוצר יישומי.
 
עיבוד והנגשת ידע מחקרי - בערוץ פעילות זה לא נוצר ידע מחקרי חדש אלא מעובדים ומנגשים מקורות מידע שונים ביחס לסוגיות מדיניות או פדגוגיות המצויות על סדר היום במשרד החינוך. ערוץ זה כולל שני אופני פעולה:
  • מחקר תומך תכנון (מת"ת): אופן פעילות זה נועד לתת מענה לשאלות ממוקדות בסוגיות אקטואליות של מתווי מדיניות במשרד החינוך. המחקר נערך בידי חוקר מטעם היוזמה ואורך כשלושה חודשים. התהליך מלֻווה בוועדה אקדמית מייעצת ובמומחה מהתחום. התוצר הוא מסמך ממוקד המציג התייחסות מחקרית לאתגר הנידון וסקירה השוואתית של פתרונות קיימים מהעולם, הן ברמת מדיניות, הן ברמת עקרונות פעולה.
  • עיבוד של ידע מחקרי: ערוץ פעולה זה נועד להעשיר את הידע של מתווי מדיניות ביחס לסוגיות מדיניות בהן עוסק משרד החינוך. התוצר הוא תרגום ועיבוד של מאמר, או חלק ממנו, והנגשתו. המסמך מציג נקודות עיקריות מהמאמר תוך התייחסות להקשר הישראלי. תהליך העבודה על כל מאמר נמשך כחודשיים.