יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - על היוזמה
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

על היוזמה

חזון היוזמה:
היוזמה מחזקת תרבות של שימוש בידע מדעי בתהליכי עיצוב מדיניות ובכך מקדמת את יכולותיה של מערכת החינוך להתמודד עם אתגרים העומדים לפתחה ולשפר את הישגי החינוך בישראל.
 
הנחות יסוד:
  • הצבה של שאלות מחקר הנגזרות מסדר היום של מקבלי החלטות מעודדת חוקרי חינוך ליצור ידע מועיל לעוסקים בחינוך, תוך כדי שיתוף פעולה עם חוקרים מתחומי ידע אחרים.
  • מקבלי החלטות בתחום החינוך, ממורים עד הנהלת משרד החינוך, מפיקים תועלת מִיֶדע מוסכם, עדכני ומבוקר, ובו בזמן תורמים מניסיונם המקצועי להתפתחותו של ידע כזה.

ערוצי פעילות: היוזמה עוסקת בנושאים הנמצאים על סדר יומם של מקבלי החלטות באמצעות שלושה ערוצים מרכזיים:

  1. ועדות מומחים (קונצנזוס) עוסקות בסוגיות מהותיות המעסיקות את מערכת החינוך דרך קבע. אלו סוגיות אשר מעורבים בהן גורמים רבים הפועלים לעיתים בכיוונים מנוגדים. הוועדה מורכבת מכ-10 חוקרים ממגוון דיסציפלינות ותפקידים, העוסקים בהיבטים שונים של הנושא הנבחן. ועדות המומחים פועלות בשיתוף עם הגופים המזמינים במשרד החינוך אך מקפידות על האוטונומיה והחופש האקדמי שלהן. לאחר כשלושים חודשי עבודה הוועדות מגישות לגופים הרלוונטיים במערכת החינוך דוח המציג תמונת מצב מורכבת ועדכנית של הנושא, מסקנות והמלצות יישומיות.
  2. קבוצות עבודה מוקמות לשם גיבוש תוצר קונקרטי הנדרש לקביעת מדיניות או מימושה, למשל מדד, כלי הערכה או יום עיון. קבוצות אלו משלבות אנשי מטה ושטח במשרד החינוך עם חוקרים המתמחים בנושא. בתהליך הנמשך בדרך כלל 8-15 חודשים החוקרים מציגים נקודת מבט תאורטית וביסוס מחקרי התורמים לפיתוח התוצר המבוקש, ואנשי המטה והשטח מציגים את נקודת המבט היישומית ומציפים את האילוצים הקיימים. מתוך תהליך הלמידה המשותף נבנה תוצר יישומי.
  3. עיבוד והנגשת ידע מחקרי - בערוץ פעילות זה לא נוצר ידע מחקרי חדש אלא מעובדים ומנגשים מקורות מידע שונים ביחס לסוגיות מדיניות או פדגוגיות המצויות על סדר היום במשרד החינוך. ערוץ זה כולל שני אופני פעולה:
  • מחקר תומך תכנון (מת"ת): אופן פעילות זה נועד לתת מענה לשאלות ממוקדות בסוגיות אקטואליות של מתווי מדיניות במשרד החינוך. המחקר נערך בידי חוקר מטעם היוזמה ואורך כשלושה חודשים. התהליך מלֻווה בוועדה אקדמית מייעצת ובמומחה מהתחום. התוצר הוא מסמך ממוקד המציג התייחסות מחקרית לאתגר הנידון וסקירה השוואתית של פתרונות קיימים מהעולם, הן ברמת מדיניות, הן ברמת עקרונות פעולה.
  • תרגום ועיבוד של ידע מחקרי: ערוץ פעולה זה נועד להעשיר את הידע של מתווי מדיניות ביחס לסוגיות מדיניות בהן עוסק משרד החינוך. התוצר הוא תרגום ועיבוד של מאמר, או חלק ממנו, והנגשתו. המסמך מציג נקודות עיקריות מהמאמר תוך התייחסות להקשר הישראלי. תהליך העבודה על כל מאמר נמשך כחודשיים.
ועדת ההיגוי של היוזמה ממונה בידי נשיא האקדמיה הלאומית, והיא אחראית על תוכנית העבודה של היוזמה ועל תהליכי השיפוט של התוצרים. היוזמה מפרסמת את תוצרי עבודתה ומנגישה אותם לקהלי יעד שונים במערכת החינוך ולציבור הרחב.  
 
תולדות היוזמה: היוזמה הוקמה בשלהי שנת 2003 – מיזם משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, משרד החינוך ויד הנדיב. מתחילת שנת 2010 פועלת היוזמה כיחידה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. בקיץ תש"ע (2010) הוסיפה הכנסת תיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, והסדירה את אופן ההתקשרות בין משרדי ממשלה המבקשים ייעוץ – לבין האקדמיה. היוזמה היא המנהלת את פעולות הייעוץ שהאקדמיה נותנת בתחום החינוך לממשלה ולרשויות שונות.
 
היוזמה משתייכת לרשת בין לאומית של אקדמיות לאומיות למדעים שבחרו לפעול למען קידום מערכת החינוך, תוך שילוב של למידה ממחקר ומניסיון קודם (כדוגמת החטיבה לחינוך ב-NRC בארה"ב). במדינות אלו, כמו בישראל, מקדמים שימוש שיטתי של קובעי מדיניות, מנהלים ומורים בידע ובראיות שמספק המחקר המדעי לשם שיפור הישגיהם החינוכיים של התלמידים.