ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

על היזמה

היזמה למחקר יישומי בחינוך מעמידה לרשות מקבלי החלטות בחינוך ידע מדעי עדכני ומבוקר. ידע כזה חיוני לגיבוש מושכל של מדיניות ולתכנון מיטבי של התערבויות – לשיפור הישגי החינוך בישראל.
 
חזון היזמה: מרכיב של ידע מחקרי חיוני בתכנון מדיניות ציבורית או התערבות שנועדו להשפיע על אנשים רבים לאורך זמן. בשלב התכנון ידע מחקרי מבוקר תומך בגיבוש מדיניות שסיכויי הצלחתה טובים יותר, ולאחר מכן הוא זה שמאפשר דיון ציבורי רציונלי.
היזמה רואה בחזון זה אבן יסוד במדיניות ציבורית ראויה, ומיישמת אותו בתחום החינוך.
 
דרכי הפעולה של היזמה: היזמה עוסקת בנושאים שמעלים מקבלי ההחלטות, ומתייעצת עם בכירים במשרד החינוך ועם בעלי עניין נוספים. ועדת ההיגוי של היזמה – שאותה ממנה נשיא האקדמיה הלאומית, אחראית על תכנית העבודה של היזמה ועל תהליכי השיפוט של התוצרים.
היזמה פועלת באמצעות ועדות מומחים ועל ידי זימון מפגשים לימודיים משותפים לחוקרים, לאנשי מקצוע ולמקבלי החלטות. היא מפרסמת את תוצרי עבודתה ומנגישה אותם לציבור הרחב.
 
הנחות יסוד המנחות את עבודת היזמה:
  • צירוף של ידע מדעי המתפתח בתחומי מחקר שונים תורם הן למחקר והן לעשייה בחינוך. בתחום החינוך ובתחומים אחרים יש בישראל יכולות מחקר שניתן לכוונָן לשיפור ההישגים בחינוך.
  • הצבה של שאלות מחקר הנגזרות מסדר היום של מקבלי החלטות מעודדת חוקרי חינוך להרחיב את פעילותם ליצירת ידע מועיל למעשה החינוכי, תוך שיתוף פעולה עם חוקרים מתחומי ידע אחרים. מאמץ לתת תשובות לשאלות אלה מניב פיתוח של תאוריות וכלי מחקר חדשים, לקידומם של מערכת החינוך ושל המחקר בתחום החינוך.
  • מקבלי החלטות בתחום החינוך, ממורים עד הנהלת משרד החינוך, מפיקים תועלת מִיֶדע מוסכם ומבוקר שהיזמה מעמידה לרשותם, ואף תורמים מניסיונם המקצועי להתפתחותו של ידע כזה.
הערך המוסף של היזמה:
  • נושאי עיסוקה נגזרים משאלות של מקבלי החלטות.
  • ועדותיה ניכרות ברב-תחומיות שלהן.
  • מיזמיה מכנסים ידע קיים ומובילים להסכמה על השלכותיו האפשריות.
  • תוצריה עוברים תהליך שיפוט אקדמי מוקפד.
  • כינוס ועדותיה מלוּוה בבדיקה מדוקדקת של ניגודי עניינים.
  • כל פרסומיה מונגשים לציבור הרחב.
תולדות היזמה: היזמה הוקמה בשלהי שנת 2003 – מיזם משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, משרד החינוך ויד הנדיב. מתחילת שנת 2010 פועלת היזמה כיחידה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
בקיץ תש"ע (2010) הוסיפה הכנסת תיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, והסדירה את אופן ההתקשרות בין משרדי ממשלה המבקשים ייעוץ – לבין האקדמיה. היזמה היא המנהלת את פעולות הייעוץ שהאקדמיה נותנת בתחום החינוך לממשלה ולרשויות שונות.

מכל מלַמדַי השכלתי: הקמת היזמה למחקר יישומי בחינוך נשענה על דוגמאות מארצות הברית וממדינות באירופה, שבהן התגייסו אקדמיות לאומיות למדעים לשיתופי פעולה למען קידום מערכת החינוך, תוך שילוב של למידה ממחקר ומניסיון קודם. התברר כי במדינות אלה קיימת זיקה בין שיפור הישגיהם החינוכיים של התלמידים ובין שימוש שיטתי של מורים, מנהלים וקובעי מדיניות בידע ובראיות שמספק המחקר המדעי.