ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

על היזמה

חזון היזמה:
היזמה מחזקת תרבות של שימוש בידע מדעי בתהליכי עיצוב מדיניות ובכך מקדמת את יכולותיה של מערכת החינוך להתמודד עם אתגרים העומדים לפתחה ולשפר את הישגי החינוך בישראל.
 
הנחות יסוד:
  • הצבה של שאלות מחקר הנגזרות מסדר היום של מקבלי החלטות מעודדת חוקרי חינוך ליצור ידע מועיל לעוסקים בחינוך, תוך כדי שיתוף פעולה עם חוקרים מתחומי ידע אחרים.
  • מקבלי החלטות בתחום החינוך, ממורים עד הנהלת משרד החינוך, מפיקים תועלת מִיֶדע מוסכם, עדכני ומבוקר, ובו בזמן תורמים מניסיונם המקצועי להתפתחותו של ידע כזה.

אסטרטגיה: היזמה פועלת באמצעות שלוש אסטרטגיות מרכזיות, המחזקות זו את זו:

  1. הנעת השיח ויצירת עניין סביב סוגיות מהותיות ועכשוויות באופן שמפגיש בין חוקרים, מקבלי החלטות ואנשי עשייה.
  2. פיתוח ידע בתהליך מתמשך, המשגתו ותרגומו לצורכיהם של מקבלי ההחלטות במערכת החינוך.
  3. התאמת הידע והפצתו לקהלים מגוונים בשדה החינוכי.

ערוצי פעילות: היזמה עוסקת בנושאים הנמצאים על סדר יומם של מקבלי החלטות באמצעות שלושה ערוצים מרכזיים:

  1. ועדות מומחים עוסקות באתגרים סבוכים אלו הן סוגיות מהותיות המעסיקות את מערכת החינוך דרך קבע ומעורבים בהן גורמים רבים הפועלים לעיתים בכיוונים מנוגדים, למשל: קשרי הורים-מורים, פיתוח מקצועי של מורים והוראה בחברה הטרוגנית. הוועדה מורכבת מכ-10 חוקרים ממגוון דיסציפלינות ותפקידים, העוסקים בהיבטים שונים של הנושא הנבחן. לאחר כשלושים חודשי עבודה הוועדות מגישות דוח המציג תמונת מצב מורכבת ועדכנית של הנושא, מסקנות והמלצות יישומיות.  
  2. קבוצות עבודה מוקמות לשם גיבוש תוצר קונקרטי הנדרש לקביעת מדיניות או מימושה, למשל מדד, כלי הערכה או יום עיון. קבוצות אלו משלבות אנשי מטה ושטח במשרד החינוך עם חוקרים המתמחים בנושא. בתהליך הנמשך בדרך כלל 8-15 חודשים החוקרים מציגים נקודת מבט תאורטית וביסוס מחקרי התורמים לפיתוח התוצר המבוקש, ואנשי המטה והשטח מציגים את נקודת המבט היישומית ומציפים את האילוצים הקיימים. מתוך תהליך הלמידה המשותף נבנה תוצר יישומי.
  3. מחקר תומך תכנון (מת"ת) – בערוץ פעולה זה היזמה מתמודדת עם אתגר קונקרטי שקיימים בעניינו דרכי פעולה וידע בארץ ובעולם. חוקר מטעם היזמה מנהל את תהליך הלמידה, והתוצר הוא מסמך קצר, המציג התייחסות מחקרית לאתגר הנידון וסקירה השוואתית של הנעשה במדינות שונות בעולם. התוצר המתקבל מאפשר למקבלי ההחלטות תכנון מבוסס מחקר וידע.
ועדת ההיגוי של היזמה ממונה בידי נשיא האקדמיה הלאומית, והיא אחראית על תוכנית העבודה של היזמה ועל תהליכי השיפוט של התוצרים. היזמה מפרסמת את תוצרי עבודתה ומנגישה אותם לקהלי יעד שונים במערכת החינוך ולציבור הרחב.  
 
תולדות היזמה: היזמה הוקמה בשלהי שנת 2003 – מיזם משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, משרד החינוך ויד הנדיב. מתחילת שנת 2010 פועלת היזמה כיחידה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. בקיץ תש"ע (2010) הוסיפה הכנסת תיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, והסדירה את אופן ההתקשרות בין משרדי ממשלה המבקשים ייעוץ – לבין האקדמיה. היזמה היא המנהלת את פעולות הייעוץ שהאקדמיה נותנת בתחום החינוך לממשלה ולרשויות שונות.
 
היזמה משתייכת לרשת בין לאומית של אקדמיות לאומיות למדעים שבחרו לפעול למען קידום מערכת החינוך, תוך שילוב של למידה ממחקר ומניסיון קודם (כדוגמת החטיבה לחינוך ב-NRC בארה"ב). במדינות אלו, כמו בישראל, מקדמים שימוש שיטתי של קובעי מדיניות, מנהלים ומורים בידע ובראיות שמספק המחקר המדעי לשם שיפור הישגיהם החינוכיים של התלמידים.